cizgi
duyuru DUYURULAR :
Web sitemiz yenilenmiştir, üst menüden ilgili içeriklere aynı şekilde erişebilirsiniz..

Coğrafi İşaretler

Coğrafi İşaretler

Coğrafi işaretler hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre,alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte karşılanması durumunda “menşe adını” belirtir:

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durum-
larda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;
b) Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü
doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması;
c) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya
bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.
Bu koşulları karşılayan ve belirli bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş coğrafi veya coğrafi olmayan adlar da menşe adları olarak kullanılabilir.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir:
a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan
bir ürün olması;
b) Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre,
alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması;
c) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş
yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru sahibi coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşunun kimliğine ve 7 nci maddede belirtilen başvuru gruplarından hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi

2- Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı,

3- Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel, kimyasal, mik
robiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,

4-Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler,

5-Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına
ilişkin bilgiler,
6- Ürünün, tescili talep edilen işaretle 3 üncü madde hükümlerine göre uygunluğunu kanıtlayıcı bilgiler

7- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında coğrafi işareti tescil
ettiren, söz konusu ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer işlemleri ile uğraşan
kişilerden oluşan ve yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek,
birlik veya benzeri örgüt, coğrafi işarete konu olan ürünün üretimi, pazarlan-
ması, tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalanması,
ürün üzerinde belirtilmesi, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılı
olarak denetlemek üzere yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip
olacak ve söz konusu ürünün üretim durumlarını sürekli kontrol edecektir. Denetim işlemi için konu ile ilgili uzman ve tarafsız kurum veya kuruluşlarla
işbirliği yapılabilir.
Denetim işlemlerinin kapsamı ve şekli yönetmelikle belirlenir.
Yukarıda açıklanan madde hükümlerine uygun olarak denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,

8- Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama,
işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler,

9- Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin belge,

10- Yönetmelikte öngörülen diğer hususlar.

BAŞVURU SÜRECİ

Enstitü gerektiğinde başvuru ile ilgili teknik bilgilerin kanıtlanması
için başvurunun konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniver-
site veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesini talep eder. Bu durum-
da ilgili kurum veya kuruluşa ödenecek inceleme ücreti ve Enstitü`nün yapaca-
ğı hizmetler karşılığı alacağı ücret başvuru sahibi tarafından Enstitü`ye öde-
nir.
Enstitüce Kanun Hükmünde Kararnameye uygunluk açısından denetimden geçirilen başvurular, Enstitü tarafından Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır.
Yayında, başvuru sahibinin kimliği, ürünün adı, menşe adı veya mahreç işaretine ilişkin bilgiler, tescilli işaretin kullanım koşulları ve yönetmelikte
öngörülen diğer hususlar açıklanır.

Yayınlanan başvuru, coğrafi işaret siciline kayıt edilir. Bu kayıt geçici
niteliktedir. Sicil kaydı Kanun Hükmünde Kararnamenin madde hükümlerinin gerçekleşmesi halinde kesinleşir.

Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay için-
de ilgili herkes Kanun Hükmünde Kararnamenin başvuru şartlarını ilgili maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir.

Enstitü itirazı alır. Başvuru sahibinin de görüşüne başvurarak, başvurunun ve itirazın konuda uzman bir veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelenmesini talep eder. Bu durumda
ilgili kurum veya kuruluşa ödenecek inceleme ücreti ve Enstitü`nün yapacağı
hizmetler karşılığı alacağı ücret itiraz sahibi tarafından Enstitü`ye ödenir.
Kamu kuruluşlarının itirazlarında ücret alınmaz.

Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren altı ay içerisinde
hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış ad veya işaret Resmi Gazete`de yayınlanma tarihi itibariyle kesinlik kazanır. Kesinlik kazanan başvuru, coğrafi
işaret siciline kayıt edilir.

İtirazın incelenmesi sonunda biçim veya kapsamı itibariyle değişikliğe
uğramış talepler yeni değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek 9 uncu madde çerçevesinde yeniden yayınlanır ve tescil yayın tarihi
itibariyle kesinlik kazanır. Bu durum coğrafi işaret siciline kayıt edilir.

İtirazı uygun görülerek tescil talebi tümden reddedilen başvurunun tescil talebinin red edildiği Resmi Gazetede yayınlanır ve coğrafi işaret siciline kayıt edilir.

Korumanın Kapsamı

Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil
edilmiş coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafın-
dan aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptir.

a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar
veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada çağrıştırabilen ürünlerle ilgili
olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,

b) Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız
biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”,
” türünde”, “yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama
veya terimlerle birlikte kullanımı,

c) Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili
herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei
konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi,

d) Ürünün menşei konusunda haklı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya
yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması

Koruma Kapsamı Dışı Durumlar

Tescilli coğrafi işaretin içinde ürünün öz adı da yer alıyorsa,ürünün öz adının kullanımı 15 inci madde kapsamına girmez.Tescili yapılan coğrafi isimler ürünün öz adı olamaz

Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı

Coğrafi işaretler ancak bu Kanun Hükmünde Kararname şartlarını
karşılayan ürünler üzerinde kullanılır.
Coğrafi işaretlerden menşe adları, sicilde belirtilen coğrafi bölgede
faaliyet gösteren üreticiler tarafından, sicilde belirtilen ürünlerin üzerle-
rinde veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer
özellikleri taşıması koşuluyla ticari olarak kullanılır. Mahreç işaretlerinin
kullanımı için ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin
sicilde belirtilen yöre, alan veya coğrafi bölge sınırları içinde yapılmış olması ve ürünün sicilde gösterilen kalite, ün ve diğer özellikleri taşıması şartı
aranır.
Coğrafi İşaretin Tescilinden Doğan Hakka Tecavüz Durumları
Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller

Tescil edilmiş coğrafi işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafından aşağıda yazılı biçimde kullanımları coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılır:
a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar
veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada çağrıştırabilen ürünlerle ilgi-
li olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,

b) Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız
biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya
korunan adın tercümesinin kullanımı veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”,
” türünde”, “yöntemiyle”, orada üretildiği biçimde veya benzeri diğer açıklama
veya terimlerle birlikte kullanımı,

c) Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile
menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye
yer verilmesi,

d) Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması
veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması,

e) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yazılı fiillere iştirak
veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa
olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

f) Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan coğrafi işarete sahip malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını
bildirmekten kaçınmak.
Coğrafi işaret başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, coğrafi işarete vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.

a) Coğrafi İşaret hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, coğrafi işaret koruması olan bir eşya veya
ambalajı üzerine konulmuş, coğrafi işaret koruması olduğunu belirten işareti
yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak coğrafi işaret başvurusu
veya coğrafi işaret hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki
yıla kadar hapis ve üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya kadar para cezasına.
b) Korunan bir coğrafi işaret hakkının sahibi olmadığı, herhangi bir sebeple coğrafi işaret hakkının hükümsüzlüğü, coğrafi işaret korunmasından doğan
hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya
satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir coğrafi işaret hakkı ile ilgili olduğu kanısını
uyandıracak şekilde, işaretler koyan veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki
ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar
liraya kadar para cezasına,
c) 24 üncü maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki
yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altıyüz milyon liradan bir milyar
liraya kadar para cezasına, ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere
kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur. Yukarıda
yazılı suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse, çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişide cezalandırılır. Bir tüzel-
kişinin işleri yürütülürken, 24 üncü maddede sayılan suçlardan biri işlenirse,
tüzelkişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak
edenler hakkında olayın mahiyetine göre Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci
maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma
şikayete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı
bendi uygulanmaz. Coğrafi işaret korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan
başka 24 üncü maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; coğrafi işaret
hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı
olarak yapılması ile korunan bir coğrafi işaret hakkının sahibi olmadığı veya
herhangi bir sebeple coğrafi işaret hakkının hükümsüzlüğü veya coğrafi işaret
korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari
evrakına veya ilanlarına hukuken korunan bir coğrafi işaret hakkı ile ilgili
olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve
görsel basındaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin
kullanılması durumlarında, 5590 veya 507 sayılı Kanunlara tabi kuruluşlar ve
Tüketici Dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil ve failden
haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.
u kapsamdaki suçlarla ilgili şikayet, acele işlerden sayılır. Bu Kanun hükümlerine göre, coğrafi işaret hakkı başvurusu veya coğrafi işaret korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren
eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zaptedilmesi veya elkoyulması veya yok edilmesinde, Türk Ceza Kanununun 36 ıncı maddesi hükmü ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Bir Cevap Yazın