cizgi
duyuru DUYURULAR :
Web sitemiz yenilenmiştir, üst menüden ilgili içeriklere aynı şekilde erişebilirsiniz..

Fikri Mülkiyet Hakları Uygulama Kılavuzu

1

MARKA VE PATENT VEKİLLİK SINAVINA HAZIRLIK

                                                               

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

YARARLANILAN ESERLER

İÇİNDEKİLER

 

                                                                   I.KİTAP

                                                      FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

A.Fikri Mülkiyet Hakları

1.Eser sahipliği ve komşu haklar

2.Sınai mülkiyet hakları

2.1.Marka hukuku

2.2.Endüstriyel tasarım hukuku

2.3.Patent hukuku

2.4.Coğrafi işaret hukuku

2.5.Entegre devre topografyalarının korunması hukuku

2.6.Yeni bitki çeşitlerinde ıslahçı hakkı hukuku

B.Entellektüel  Sermaye

                                                                II. KİTAP

                                                 TÜRK MEDENİ HUKUKU

                                                                 III. KİTAP

                                                        TÜRK BORÇLAR HUKUKU

                                                                  IV. KİTAP

                                                  TİCARİ İŞLETME HUKUKU

                                                                  V. KİTAP

                                                          GENEL BİLGİLER

A.Ekonomi İle İlgili Temel Bilgiler

B.Mühendislik Bilgisi ,   Makine Mühendisliği ve Teknolojik Gelişmeler

C.Endüstri Mühendisliği

1

VI. KİTAP

DÜZENLEMELER

 

 1. Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (No.5000)
 2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (No.5846)
 3. Sınai Mülkiyetin Himayesi için Bir ittihat Teşkili Hakkındaki Mukavelename(Paris Sözleşmesi)
 4. Ticaret le Bağlantılı  Fikri Haklar Anlaşması (TRIP’S Anlaşması)
 5. Marka hukukuna ilişkin düzenlemeler

5.1.Markaların Korunması hakkında kanun hükmünde kararname (KHK/556)

5.2. 556 Sayılı KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik

      5.3.Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması

5.4.Marka Tescil Başvurularına Ait mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

5.5.Marka Kanunu Anlaşması

5.6.Markaların Uluslar arası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve bu Anlaşmaya ilişkin Protokolün

Uygulanmasına Dair Protokol

5.7.MarkalarınUluslararası Tescili Konusundaki Madrid sözleşmesi İle İlgili Protokol

 1. Tasarım hukukuna ilişkin düzenlemeler

6.1.Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/554)

6.2. KHK/556 ‘nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

6.3.Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşma

6.4.Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması

     6.5.Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metninin Uygulanmasına

Dair Yönetmelik

 1. Patent hukukuna ilişkin düzenlemeler

7.1.Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/551)

7.2. KHK/551’in Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

7.3. İhtira Beratı Kanunu

7.4.Strasbourg  Anlaşması

7.5.Patentler Konusunda Uluslar arası işbirliğini Öngören Antlaşma(PCT)

2

7.6. Avrupa Patent Sözleşmesi

7.7.Budapeşte Anlaşması

   7.8.Patent Kanunu Anlaşması

7.9.Avrasya Patenti Sözleşmesi

 1. Coğrafi  işaretler hukukuna ilişkin düzenlemeler

   8.1.Coğrafi  İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/555)

8.2.KHK/555 ‘in Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

 1. Entegre devre topografyaları hukukuna ilişkin düzenlemeler

9.1.Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun (No.5147)

9.2.5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

 1. Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahatçı hakları hukukuna ilişkin düzenlemeler

    10.1.Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahatçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun (No.5042)

10.2.5042 sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

10.3.Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

10.4.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Üniversitelerinde Çalışanların Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahatçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanundan Yararlanmaları Hakkında Yönetmelik

10.5.Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik

 

 

VII. KİTAP

 1. TPE Sınav Duyurusu
 2. Sınav Başvuru Dilekçe Örneği
 3. Sınav Soruları
 4. Uluslararası Patent Birliği Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına Hazırlık Seminer Programı

 

ÖNSÖZ

 

Değerli yararlanıcılar,

Uluslararası Patent Birliği (UPB) olarak 14 yıldır bir yandan toplumda buluşculuk, yenilikcilik bilincinin oluşması yönünde çalışırken, diğer bir yandan da patent – marka vekillerinin yetişmesi için yoğun çalışmalar yaptık. Türk Patent Enstitüsü‘nün açmış olduğu sınavlarda başarı gösterenlerin özellikle UPB’nin hazırlık kursuna katılan adayların olması ve   birçok Patent , Marka Vekilini bu güne kadar iş hayatına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Sizlere sunulan bu eserin hazırlanmasında ve basımında  UPB’ne verdiği sınırsız destekleri,  hizmetleri ve Patent – Marka Vekili adaylarına verdiği kurslarla,  gönüllerde taht kuran Dr. Jur. Mevci  ERGÜN ve UPB Çalışma Grubu’na  UPB başkanı olarak sonsuz teşekkürler ederim.

En derin Saygı ve sevgilerimle.

 

 

 

N.Coşkun İRFAN                                                                                                                             Mak.Yük.Müh.

Uluslararası Patent  Birliği Başkanı

 

Bir Cevap Yazın