cizgi
duyuru DUYURULAR :
Web sitemiz yenilenmiştir, üst menüden ilgili içeriklere aynı şekilde erişebilirsiniz..

Üye Bilgilendirme

Üye Bilgilendirme

Ocak 2004 de “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 5042 sayılı Kanun” kabul edildi.
Bu Kanunun amacı, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının korunmasını sağlamaktır (m. 1).
Kanunun hazırlanmasında Avrupa Birliği düzenlemeleri ve Uluslar arası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği Sözleşmesinde öngörülen hükümler göz önüne alınmıştır.
Kanunda hak sahipliği, hakkın kapsamı, sınırlandırılması, başvuru veya tescilden doğan haklar, hukuki işlemler ile ıslahçı hakkının tecavüze uğraması halinde, hak sahibine tanınan davalar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.
Yeni bitki çeşitleriyle ilgili başvuru ve tescil işlemleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Uluslar arası Patent Birliği bünyesi içinde, Yeni Bitki Çeşitleri Çalışma Grubu oluşturulmuş bulunmaktadır.
Bu konuda, üyelerimizin bilgilendirilmesi amacı ile, etkinliklerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere, ortaya çıkacak sorunların çözümünde yardımcı olabileceğimizi belirtmek isteriz.

Patent Hakları ile İlgili Anayasa Kararı

Buluşlar, patent yada faydalı model belgesi verilerek korunur.
Patent, faydalı model belgesine göre, maliyet bedeli yüksek ve uzun süreli işlemlerden sonra alınabilmektedir. Bu nedenle, küçük ve orta ölçekli işletmeler, buluşlarının korunması için genelde faydalı model belgesi almak için başvuruda bulunmaktadırlar.
Faydalı model belgesi konusundaki düzenlemeler, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK/551) yer almaktadır.

KHK/551/III hükmü, “Zarar gören üçüncü kişilerin ve ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmeleri için, 161.maddeye göre itiraz yapmış olmaları şarttır.” hükmünü içermektedir.
Buna göre; bir faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünün istenebilmesi için, zarar gören üçüncü kişiler ve resmi makamlar, aylık yayınlanan Patent Bülteninde ilan edilen faydalı modele, üç aylık süre içinde itiraz etmemişlerse, hükümsüzlük davası açma hakları bulunmaktadır.
Bu sonuç, hem patent ve faydalı model belgesi açısından çelişki yaratmakta hemde Anayasada koruma altına alınan hak arama özgürlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. (Any,m. 152, 5, 10, 12, 36).
Söz konusu düzenlemenin iptali için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Anayasa Mahkemesine 9.11.2000 de başvuruda bulunmuştur (2949 s. K m. 28).

Uluslar arası Patent Birliği, davanın sonuçlanmasının uzun süre aldığı hususunda Anayasa Mahkemesine 15 Ocak 2004 günlü dilekçe ile başvurmuş ve anılan mahkemece gönderilen 22 Ocak 2004 günlü yazı ile incelenmekte olduğu bildirilmiştir.
Aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 23.03.2004 tarih 2001/1 esas 2004/36 sayılı kararda; “24.6.1995 günlü, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 165. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” hükmünü vermiştir.
Uygulamada ve doktrinde önemli sorunları çözüme kavuşturan bu kararın yansımaları konusunda daha geniş bilgi için UPB Çalışma Grubuna başvurabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın